ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KARLIK" zgodnie z § 57 ust. 11 Statutu zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 w sali MOK w Czerwionce przy ul. Wolności 2 odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej "KARLIK".

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

z dnia 09 czerwca 2018 roku.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • · przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia

09 czerwca 2018r.,

 • · zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2018 rok,
 • · udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok,
 • · przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,
 • · podziału nadwyżki bilansowej,
 • · oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągnąć poza bieżącą działalnością Spółdzielni,
 • · prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Spółdzielni.
 1. Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art.83 ust.10-12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Wolne wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.

UWAGA:

 • · Stosownie do art. 89 ustawy „Prawo spółdzielcze” oraz § 57 ust. 11 Statutu Spółdzielni dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe

spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz projekty uchwał (do zapoznania z którymi mają prawo członkowie

spółdzielni), będą wyłożone do wglądu w siedzibie spółdzielni w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kościuszki 9 - pokój nr 2,

w Administracji przy ul. Chopina 3 w Leszczynach - klubie „Krokus” oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni

www.sm-karlik.pl – od dnia 24.05 2019 r.

 • · W terminie do dnia 23.05 2019 można składać w siedzibie spółdzielni pisemnie projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 • · Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych lub małoletnich).

ZARZĄD SM "KARLIK"

mgr Wiesława Cybula, inż. Eugeniusz Gaszka, mgr inż. Leszek Wołczyk

 

1. Sprawozdanie Zarządu

2. Sprawozdanie Rady Nadzoczej

3. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

 

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik"

ul. Kościuszki 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

telefon sekretariat: 32 43 12 306

telefon do awarii: 32 42 70 229

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 16.00*
Piątek: 7.00 - 15.00